ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle všeobecného európskeho nariadenia č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vám prinášame prehľad o spracúvaní vašich osobných údajov v našej organizácii.

  1. Údaje prevádzkovateľa:

Názov organizácie:  Rodinné centrum Svet rodiny (ďalej RC Svet rodiny)

Sídlo: J.Švermu 18, 960 01 Zvolen

Korešpodenčná adresa: J.Jesenského 51, 960 01 Zvolen 

Prevádzka : Námestie mládeže , priestory OC OKO 

IČO: 506 71 782

DIČ: 21 20 64 64 51

  1. 1.     Rodinné centrum Svet rodiny spracúva osobné údaje jednotlivcov na tieto účely:

Vaše osobné údaje v súlade so zásadou ich minimalizácie spracúvame na: 

 • Zasielanie informácií o aktivitách organizovaných RC Svet rodiny, ako aj na informovanie o prípadných zmenách v aktivitách, na ktoré ste sa prihlásili (na tento účel využívame vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo).
 • Účely účtovníctva – vyplnená prezenčná listina/dochádzkový list je účtovným dokladom o zaplatení príspevku na chod RC Svet rodiny, v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 • Evidenčné účely – zistenie návštevnosti RC Svet rodiny (prenajímateľa priestorov sme povinní informovať o počte dospelých návštevníkov a detí).
 • Zverejňovania informačných materiálov z podujatí a aktivít centra na webovej a facebookovej stránke RC Svet rodiny v rozsahu individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí a aktivít.
 • Účel plnenia zmlúv o dobrovoľníckej činnosti uzavretých s našimi dobrovoľníkmi a dohôd o spolupráci, alebo iných dohôd uzavretých s našimi lektormi.
 • Splnenie zákonných povinností v súvislosti s aktivačnými prácami uchádzačov o zamestnanie v spolupráci s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
  1. 2.    Spôsob získavania osobných údajov: 
 • Prostredníctvom e-mailovej komunikácie, alebo online prihlasovacích formulárov.
 • Zapísaním sa na niektorú z aktivít organizovaných RC Svet rodiny
 • Vyplnením prezenčnej listiny/dochádzkového listu pri jedtnotlivých aktivitách RC Svet rodiny .
 • Uzavretím Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti alebo Dohody o spolupráci, ak by ste sa stali našim dobrovoľníkom alebo lektorom.
 • Od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri aktivačných prácach uchádzačov o zamestnanie.
  1. 3.    Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?
 • Na základe vášho súhlasu dotknutej osoby udeleného nám na účely spracúvania a zverejňovania fotografií vás a vašich detí počas účasti na našich aktivitách (tento súhlas nám nie ste povinní poskytnúť). Váš prípadný nesúhlas s fotografovaním budeme plne rešpektovať. Nie je však v našich silách pri konaní akcií presne identifikovať, kto súhlas s fotografovaním neudelil. Preto vás prosíme o spoluprácu a v prípade fotografovania oznámte fotografujúcemu, že si neprajete, aby vás alebo vaše deti fotografoval. Takisto vás prosíme, aby ste mu umožnili spraviť fotografie ostatných účastníkov danej aktivity.
 • Na základe vášho súhlasu prostredníctvom e-mailu o informovaní vás o aktivitách a akciách organizovaných našim centrom na vami uvedenú e-mailovú adresu.
  1. 4.  Na akú dobu budeme uchovávať Vaše údaje? 

Osobné údaje získané z prezenčnej listiny/dochádzkového listu, na účel plnenia zmluvy/dohody budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov. 

Fotografie získané na základe vášho súhlasu budeme uchovávať dovtedy, kým to bude potrebné na účel propagácie našej činnosti, alebo do odvolania súhlasu. 

  1. 5.  Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov? 

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte tieto práva:

 • Máte právo požiadať nás o zrušenie súhlasu so zasielaním informácií od nás prostredníctvom e-mailu a to zaslaním žiadosti e-mailom na info@svetrodiny.sk. My vaše rozhodnutie budeme rešpektovať.
 • Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 • Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.
 • Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme, vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
 • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.
 • Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na info@svetrodiny.sk, alebo ako list poštou na našu korešpodenčnú adresu – Rodinné centrum Svet rodiny J.Jesenského 51,96001 Zvolen.

 

  1. 6.  Poskytnutie osobných údajov tretím stranám
 • Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie, zverejňovanie fotografií za účelom propagácie našich aktivít) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi.
 • Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni (Google, WebSupport, prevádzkovateľ našej web stránky – spoločnosť 3R SEO & Marketing , Facebook)
 • Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

 
Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018. Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na našej webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, budú zachovávať mlčanlivosť o nich a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

Váš tím Rodinného centra Svet rodiny.