V zmysle všeobecného európskeho nariadenia č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vám prinášame prehľad o spracúvaní vašich osobných údajov v našej organizácii.

  1. Údaje prevádzkovateľa:

Názov organizácie:  Rodinné centrum Svet rodiny (ďalej RC Svet rodiny)

Sídlo: J.Švermu 18, 960 01 Zvolen

Korešpodenčná adresa: J.Jesenského 51, 960 01 Zvolen 

Prevádzka : Námestie mládeže , priestory OC OKO 

IČO: 506 71 782

DIČ: 21 20 64 64 51

  1. 1.     Rodinné centrum Svet rodiny spracúva osobné údaje jednotlivcov na tieto účely:

Vaše osobné údaje v súlade so zásadou ich minimalizácie spracúvame na: 

  1. 2.    Spôsob získavania osobných údajov: 
  1. 3.    Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?
  1. 4.  Na akú dobu budeme uchovávať Vaše údaje? 

Osobné údaje získané z prezenčnej listiny/dochádzkového listu, na účel plnenia zmluvy/dohody budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov. 

Fotografie získané na základe vášho súhlasu budeme uchovávať dovtedy, kým to bude potrebné na účel propagácie našej činnosti, alebo do odvolania súhlasu. 

  1. 5.  Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov? 

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte tieto práva:

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na info@svetrodiny.sk, alebo ako list poštou na našu korešpodenčnú adresu – Rodinné centrum Svet rodiny J.Jesenského 51,96001 Zvolen.

 

  1. 6.  Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

 
Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018. Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na našej webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, budú zachovávať mlčanlivosť o nich a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

Váš tím Rodinného centra Svet rodiny.